Wykładowca | Program | Zaliczenie | Wykłady | Literatura | Laboratorium | Pomoc | Q+A | Kolokwium | Wyniki | Poprawka
logo

Informatyka 3 - 2007/08


Kierunek: Automatyka i Robotyka
Wydział ElektronikiProgram przedmiotu

Zeszłoroczny program przedmiotu na serwerze Dziekanatu Wydziału Elektroniki PWr: ARE0022


Zaliczenie wykładu

Do zaliczenia wykładu wymagane jest zdanie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się w grudniu lub styczniu, oraz pozytywne zaliczenie laboratorium.

Ostateczna ocena z wykładu będzie średnią ważoną ocen z kolokwium (waga 0.6) i laboratorium (waga 0.4), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Wynik 4.0 (70%) lub wyższy uzyskany na kolokwium zaliczeniowym w zeszłym roku (2006/2007) będzie honorowany do zaliczenia przedmiotu w tym roku akademickim. Inne wyniki nie będą uznane. Zaliczenia uzyskane na innych kierunkach/wydziałach/uczelniach mogą być uznane w indywidualnych przypadkach.

Wcześniej uzyskane zaliczenie laboratorium z tego przedmiotu będzie oczywiście honorowane.


Tematyka i materiały do wykładów

Dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępnia tutaj przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Są to wyświetlane i omawiane na wykładzie hasła, pojęcia, algorytmy, i przykłady programów. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu materiały
slajdywydruk
1 Wprowadzenie do C, podstawowe konstrukcje, funkcje, moduły, rozłączna kompilacja PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
2 Operacje wejścia/wyjścia, biblioteka stdio, funkcje printf i scanf
3 Operacje na plikach, argumenty wywołania programu, obsługa błędów, preprocesor
4 Tablice znakowe, operacje na napisach znakowych, biblioteka string
5 Wskaźniki, podstawowe operacje, arytmetyka wskaźników
Przykłady: operacje na stringach i wskaźnikach do stringów
6 Struktury, alokacja pamięci, tworzenie dynamicznych struktur danych
7 Klasy alokacji pamięci, biblioteka search, wskaźniki do funkcji
8 Biblioteki systemu Unix PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
9 Funkcje wejścia/wyjścia niskiego poziomu PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
10
11
Sieci komputerowe: architektura i adresowanie;
pisanie programów do komunikacji z siecią
PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
12
13
14
Programowanie procesów w systemie Unix PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1
15 Wybrane funkcje systemowe Unixa: informacje o plikach, katalogach, i czasie PDF Postscript 2x1 Postscript 4x1 Postscript 6x1


Literatura przedmiotu

Podręczniki:
  1. Kernighan, Ritchie: Język ANSI C, WNT, 1994
  2. Matthew, Stones: LINUX Programowanie, RM, 1999

Standard języka C ISO/IEC 9899:

link   oficjalna wersja z ANSI (płatna)
link   dostępna bezpłatnie wersja z V'2005 z uzupełnieniami TC1 i TC2
pdf   kopia lokalna 3.3MB

Dodatkowa literatura na temat programowania w Unixie:

[dokument w formacie BibTeX'a]


Organizacja i zadania na laboratorium

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie wykonanych ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez prowadzącego laboratorium. Oddawane programy muszą być napisane samodzielnie, a wszelkie wykorzystane materiały muszą być wyszczególnione w nagłówku programu bądź w opisie wykonanego zadania.

WAŻNE:
Na zajęciach laboratorium zabronione jest zajmowanie się czymkolwiek innym niż praca nad aktualnym zadaniem laboratoryjnym. Wszelkie inne czynności takie jak surfowanie po Internecie są niedopuszczalne w czasie zajęć. Osoby przyłapane na takich czynnościach będą traktowane jako nieobecne na zajęciach bez usprawiedliwienia.

nr temat ćwiczenia czas opis materiały
1 Zapoznanie się ze środowiskiem kompilatora C, uruchamianie programu, debugger, tworzenie prostych funkcji w programie, podział programu na moduły 1 zajęcia na zajęciach dwumian.c
2 Biblioteka stdio: zadania arytmetyczne 1 zajęcia check arytmetyka.dane
arytmetyka.bledy
3 Napisy znakowe: usuwanie znaczników HTML 1 zajęcia check
4 Napisy znakowe: znajdowanie adresów URL w dokumentach HTML 1 zajęcia check
5 Inne operacje tekstowe: dopasowanie wyrażeń regularnych 1 zajęcia check try_regex.c
try_curses.c
6 Komunikacja w sieci Internet: wyszukiwanie haseł 1 zajęcia check try_http.c
sock_tut.tar


Informacje i materiały pomocnicze nt. laboratoriów

check Laboratorium 07: diablo, panamint, inyo - komputery i oprogramowanie
check Laboratoria ICT: 103, 104, 127L, 127P


Pytania do wykładowcy (i odpowiedzi)

W tym miejscu będą się pojawiały odpowiedzi na pytania zadawane wykładowcy na temat kursu. Pytania można przesłać pocztą elektroniczną lub wypełnić formularz poniżej.

Zadaj pytanie wykładowcy:

       


Kolokwium zaliczeniowe

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniach 27 listopada-5 grudnia 2007 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z wykładu. Kolokwium odbędzie się w sali 07/C3, i będzie miało postać testu komputerowego. Do zaliczenia wymagane jest osiągnięcie 50% punktów (+1/0/-1 punkta za odpowiedź). Jest to jedyne kolokwium w tym semestrze i jedyna szansa, aby zaliczyć wykład. Proszę dobrze się przygotować.

Rezerwacji terminu na ten test można dokonać za pomocą następującego formularza (dane proszę podać z polskimi literami, tak jak na liście zapisów dziekanatu, kodowanie polskich liter w systemie ISO-8859-2):

Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Numer:

Można pobrać pytania na ten test. Pytania są udostępnione wyłącznie w celu ułatwienia przygotowania się do testu. Pytania objęte są prawami autorskimi, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnodostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób. W celu pobrania pytań należy wpisać w poniższym okienku hasło (słowo, które określa popularne testy przeprowadzane na Informatyce 1 i 2 na I roku). Hasło jest po to, by indeksujące roboty internetowe nie ściągały tych pytań.

tu wpisz hasło, potem kliknij jeden z zestawów
Podstawowe konstrukcje języka C, biblioteka stdio, tablice, wskaźniki, struktury, alokacja pamięci


Wyniki kolokwium zaliczeniowego

Wyniki kolokwium zaliczeniowego (obliczone zgodnie z poniższą wstępną skalą ocen) można sprawdzić za pomocą następującego formularza.

Imię: (tutaj bez polskich liter, sorry!!)
Nazwisko: (-''-)
Numer studenta:

próg % 40.00 50.0060.0070.0080.0090.00
ocena 2.0
(dopuszczająca)
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Ocena 2.0 (dopuszczająca) oznacza, że będzie możliwe uzyskanie zaliczenia przedmiotu - bez poprawki - pod warunkiem uzyskania oceny z laboratorium co najmniej 4.0. Wtedy ostateczna ocena zaliczenia będzie średnią dwói z ekranówki i oceny z laboratorium, zaokrągloną w dół. Dotyczy to tak samo osób, które laboratorium zaliczyły w latach ubiegłych.

W wynikach uzyskiwanych powyższym formularzem dwója dopuszczająca pojawia się jako ocena 2.5, jednak do średniej liczy się jako 2.0.

W dniu 11 grudnia został do wszystkich wysłany e-mailem zapis przebiegu testu zawierający numery pytań zadanych na teście. Zapis przebiegu testu składa się z ciągu numerów pytań, po nich litery `a' lub `b' wskazującej, czy zadana była odpowiedź pierwsza czy druga, oraz znaku `+' lub `-' lub `=' wskazującego czy student(ka) odpowiedział(a) `tak' (prawda), `nie' (fałsz), czy też `nie wiem'. W zapisie testu nie ma informacji, na które pytanie odpowiedź była poprawna, a na które nie. To nadal trzeba sobie sprawdzić samemu. Począwszy od 17 grudnia 2007 w godzinach konsultacji będę przyjmował reklamacje do wyników testu, punktacji, błędów w pytaniach, itp. Jednak będę rozważał tylko reklamacje dobrze przygotowane, przemyślane, do konkretnych pytań.

UWAGA: osoby które nie zaliczyły kolokwium w grudniu proszone są o zgłoszenie się do wykładowcy, w godzinach konsultacji, w celu omówienia możliwości zaliczenia przedmiotu.


Kolokwium poprawkowe

Termin kolokwium poprawkowego został ustalony na dzień 7 lutego 2008 (czwartek), godz.12-14, w sali 07/C3. Można zapoznać się z roboczą wersją pytań na to kolokwium:
tu wpisz hasło, potem kliknij jeden z zestawów
Funkcje systemowe, funkcje wejścia/wyjścia niskiego poziomu, narzędzia programistyczne
Procesy

W tym samym terminie osoby, które nie pisały kolokwium w grudniu z przyczyn losowych (i usprawiedliwiły się u mnie) mogą napisać kolokwium podstawowe (z pierwszej części materiału, czyli tylko zestaw 1, patrz link). W dniu kolokwium nie będę już uwzględniał żadnych usprawiedliwień, i będzie możliwe tylko napisanie kolokwium poprawkowego (z całego materiału, wszystkie trzy zestawy).

Będzie to jedyny termin kolokwium poprawkowego i ostatnia szansa zaliczenia wykładu.


Wykładowca | Program | Zaliczenie | Wykłady | Literatura | Laboratorium | Pomoc | Q+A | Kolokwium | Wyniki | Poprawka
Licznik odwiedzin strony od 1 października 2001: licznik
Aktualizacja:    Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!