Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Seminarium | Laboratorium | Wyniki
logo

SCR Systemy Operacyjne - 2017/2018
Wydział Elektroniki - Automatyka i RobotykaWYNIKI KOLOKWIUM:
2018-02-01 --- Wyniki punktowe kolokwium są dostępne przez formularz wyników haszówek. Ewentualne zapytania i reklamacje przyjmuję w terminach konsultacji.

UWAGA:
2018-01-12 --- Wstępne wyniki łączne haszówek razem z propozycją zwolnienia z kolokwium i oceny są dostępne przez formularz wyników.
Proponowany termin kolokwium - 31 stycznia, środa godz.13-15.
Kolokwium będzie miało postać jednej dłuższej haszówki (czas pisania 1.5 godz).
Forma wyłącznie papierowa.
Jednak obowiązują grupy i zalecam korzystanie z aplikacji haszówkowej w celu wyliczenia numeru grupy.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu slajdy
1 (wykład połówkowy) Wstęp do systemów operacyjnych: rola i funkcje, podstawowe zagadnienia. PDF
2 Procesy: stany, tworzenie, zarządzanie procesami, sygnały.
Komunikacja między procesami przez potoki i pamięć wspólną.
PDF
3 Wątki: programowanie z użyciem wątków, wątki użytkownika i wątki jądra, standard POSIX wątków Pthread.
Mechanizmy synchronizacji: mutexy, blokady zapisu i odczytu, semafory, zmienne warunkowe.
PDF
4 Pomiar czasu: zegary i timery, funkcje czasu, błędy pomiaru czasu. PDF
Haszówka Quattro nr 1, wersja aplikacji: 1.0.8, 1.0.9
5 Szeregowanie: wywłaszczanie, algorytmy szeregowania, strategie złożone. PDF
6 Pamięć: organizacja, zarządzanie, ochrona pamięci. Alokacja liniowa i stronicowana.
Pamięć wirtualna: algorytmy wymiany strony, zbiory robocze, wymiatanie, szamotanie.
PDF
7 Systemy wejścia/wyjścia: obsługa urządzeń zewnętrznych, funkcje I/O, bezpośredni dostęp do pamięci, buforowanie. Macierze RAID. PDF
Haszówka Quattro nr 2, wersja aplikacji: 1.0.11, 1.0.12
8 Systemy plików: rodzaje i organizacja plików, katalogi, prawa dostępu, działanie systemu plików, przykłady. PDF


Literatura

Podręczniki:

Literatura uzupełniająca:

Materiały internetowe:

Kursy systemów operacyjnych o podobnym programie:


Zaliczenie wykładu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: (1) pozytywne zaliczenie laboratorium i seminarium, i (2) pomyślne napisanie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się pod koniec semestru. Ocena z wykładu wpisana do indeksu będzie średnią ważoną: oceny z laboratorium (waga 0.3), oceny z seminarium (waga 0.3), i oceny z kolokwium (waga 0.4), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Kolokwium zaliczeniowe

Na kolokwium zaliczeniowym obowiązuje cały materiał z wykładu i laboratorium. W PDF-ach z wykładu znajdują się pytania kontrolne, które wskazują na tematy i partie materiału, które są ważne i należy je opanować.

Termin kolokwium zaliczeniowego został ustalony na środę 31 stycznia. Kolokwium odbędzie się w godzinach 13-15 w sali 23/C-3. Jest to jedyny termin kolokwium i szansa na zaliczenie wykładu. Proszę zarezerwować sobie ten termin i dobrze się przygotować. Kolokwium będzie miało formę dłuższej haszówki i pytania będą podobne. Kolokwium jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie uzyskali zwolnienia w wyniku pisania haszówek.

Na kolokwium należy przynieść przybory do pisania i papier - wzór formularza: PDF

„Haszówki”

W ustalonych wcześniej terminach na wykładach odbędą się pisemne testy tzw. „haszówki” obejmujące materiał z bieżącej serii wykładów. Będą dwa takie testy. Są one nieobowiązkowe, lecz uzyskanie z haszówek wyniku minimum 60% punktów, plus poprawne przysłanie swoich odpowiedzi (patrz poniżej) daje prawo do zwolnienia z kolokwium z oceną 4.0 lub wyższą.
Liczy się wynik łączny z obu haszówek, i wynik niższy niż 60% punktów nic nie daje.
Uwaga, obowiązują punkty ujemne.

Oceny zaliczenia kolokwium na podstawie punktacji z haszówek:

punkty[%] 86.6673.3360.00 46.66
ocena 5.0 4.5 4.0 3.5

Na haszówkach nie można korzystać z żadnych pomocy: książek, notatek ani urządzeń elektronicznych. Nie ma usprawiedliwień ani odrabiania w razie nieobecności.

Haszówki można pisać w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą aplikacji na telefon z systemem Android. Nie jest dopuszczalne pisanie jednocześnie na papierze i telefonie. Poniżej szczegółowe informacje o każdej wersji.

UWAGA: System haszówek jest dalece zautomatyzowany, zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna. Proszę uważnie przeczytać instrukcje, i starannie wykonać wszystkie polecenia. Po pomoc można zwracać się do kolegów/koleżanek z roku, lub do prowadzącego na konsultacjach. System odrzuca oczywiste błędy, i pozwala ponawiać do skutku próby przesyłania wyników. Jednak w przypadku poważniejszych błędów, ręczna ingerencja i poprawianie błędów popełnionych przez studentów jest bardzo utrudnione. Praktycznie, jeśli ktoś nie poradzi sobie z tym automatycznym systemem, i nie dostarczy poprawnych wyników w ciągu tygodnia po teście, będzie musiał pisać kolokwium końcowe. Kolokwium ma formę przyjazną dla studentów (zwykły test pisany na papierze) i nie wymaga przestrzegania tak ścisłych procedur.

Wersja papierowa - wysyłanie wyników haszówek emailem

Warunkiem niezbędnym do zwolnienia z kolokwium jest poprawne zakodowanie szesnastkowe swoich odpowiedzi na pisemnej pracy oddanej prowadzącemu po haszówce, ORAZ przysłanie zakodowanego wyniku prowadzącemu e-mailem, zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 1. Wynik należy wysłać e-mailem w ciągu tygodnia (168 godzin) po haszówce.
 2. E-maile z odpowiedziami należy wysyłać wyłącznie z konta studenckiego PWr.
  Maile wysłane z innego konta (np. gmail) z ustawionym adresem nadawcy @student.pwr.edu.pl nie są akceptowane.
 3. Nagłówek maila (Subject/Temat) powinien mieć treść: [wynik_testu]
  (nic więcej ani mniej, uwaga na nawiasy kwadratowe i podkreślnik).
 4. W treści maila powinna być tylko jedna linijka tekstowa odpowiedzi postaci:
  przedmiot=opsys,test=KKK,rzad=N1,miejsce=N2,grupa=X,odp=XXX...
  
  gdzie KKK jest kodem testu podanym przez prowadzącego (np. opsys1n), N1 i N2 są numerem rzedu i miejsca zajmowanego w czasie testu (uwaga pisownia: rzad bez ogonka ą), X jest obliczonym numerem grupy (pojedyncza cyfra heksadecymalna), a XXX... jest ciągiem heksadecymalnych cyfr zakodowanej odpowiedzi, zgodnych z pracą oddaną prowadzącemu.
 5. Wewnątrz wiersza odpowiedzi nie może być żadnych odstępów, ani żadnych dodatkowych znaków, poza podanymi powyżej. Zwykłe spacje na początku i na końcu wiersza są tolerowane.
 6. W jednym mailu można przysłać tylko jeden wynik testu.

Tak wysłane wyniki będą przetwarzane kilka razy w ciągu tygodnia po teście, i udostępniane przez formularz w sekcji Wyniki.

W przypadku wysłania niepoprawnego maila z odpowiedzią, która nie została zaakceptowana, można wysłać ponownie odpowiedź we właściwej formie. Jeśli to nie pomaga, i wyniku nadal nie ma, lub jest źle obliczony, proszę o zgłoszenie się na konsultacje.

W przypadku wysłania maila poprawnego formalnie, ale z błędnie wpisaną odpowiedzią, dla której wynik obliczył się i jest widoczny w formularzu wyników, skorygowanie tej sytuacji bezwzględnie wymaga osobistego kontaktu na konsultacjach.

Brak poprawnie przysłanej mailem odpowiedzi, odpowiedź przysłana w niepoprawnym formacie, lub niezgodna z odpowiedziami na oddanej pracy pisemnej są podstawą do nieuznania wyniku haszówki.

Wzór formularza na którym można pisać i oddawać wersję papierową: PDF

Wersja elektroniczna - wysyłanie wyników haszówek smartfonem

Istnieje możliwość pisania haszówek na telefonie Androidowym, zamiast na kartce papieru. Telefon wysyła odpowiedzi na serwer w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie trzeba ani nic pisać na papierze, kodować odpowiedzi, ani wysyłać potem odpowiedzi e-mailem. W czasie pisania testu można wracać do poprzednich pytań i ponownie na nie odpowiadać. Drugi raz wysłana odpowiedź na dane pytanie nadpisuje wcześniejszą. Aplikacja zapisuje jednocześnie cały przebieg testu w pliku na telefonie, który może być wykorzystany w przypadku zerwania połączenia z Internetem, lub innej awarii smartfona.

Wyniki haszówek przesłane przez aplikację obliczane są jednorazowo bezpośrednio po teście, i udostępniane na tej stronie przez formularz w sekcji Wyniki.

Pisanie testów na telefonie jest alternatywą pisania na papierze i obowiązują te same zasady:

 1. Test można pisać wyłącznie osobiście, w sali wykładowej, w czasie normalnego wyświetlania testu.
 2. Nie można korzystać z żadnych materiałów źródłowych, notatek, materiałów z Internetu, itp.

Do pisania testów na telefonie potrzebny jest smartfon z systemem Android w wersji wymaganej przez aplikację (>= 4.0) z dobrej jakości połączeniem z Internetem. Należy zainstalować wersję aplikacji właściwą dla danego testu, oraz wpisać w aplikacji swoje dane, nazwę przedmiotu, kod testu, i adres serwera testu (te dane podaje prowadzący).

Aplikację można pobrać z poniższego linka:
Aplikacja Android do pisania haszowek - wersja 1.0.11
Aplikacja Android do pisania haszowek - wersja 1.0.12

Dla wypróbowania aplikacji można wykorzystać poniższy test próbny. Z danymi tego testu można wystartować aplikację oraz odpowiadać na dowolne pytania (które trzeba sobie samemu wymyśleć PDF). Odpowiedzi są wysyłane na serwer ale do niczego się nie liczą.
PDF

UWAGA: powyższa aplikacja smartfonowa przydaje się nie tylko do pisania testu i wysyłania wyników przez Internet. Można ją również wykorzystać do obliczenia numeru grupy testu pisanego na kartce i wysyłanego e-mailem. Warto to zrobić, ponieważ pomyłka przy ręcznym obliczaniu numeru grupy praktycznie dyskwalifikuje napisany test.

Aplikacja Android - szczegółowe instrukcje i procedury awaryjne

Elektronika jest zawodna, lecz pisanie testu na telefonie jest procedurą sprawdzoną i bezpieczną, pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad.


Zaliczenie seminarium

Zaliczenie seminarium składa się z następujących części:
 1. (10 punktów) Wybranie tematu zaakceptowanego przez prowadzącego, uzgodnienie terminu, i przygotowanie i wygłoszenie ok. 15-minutowego referatu na wybrany temat związany z systemami operacyjnymi.
 2. (1 punkt) Premia za dobry wybór tematu: ambitny, indywidualny, wykorzystujący unikalne materiały, itp.
 3. (3 punkty) Przygotowanie i oddanie dokumentu HTML podsumowującego referat (czysty tekst bez grafiki):
 4. (2 punkty) Obecność na pozostałych seminariach w grupie: 1 punkt za minimum 66% obecności, 2 punkty za 100% obecność.
 5. (4 punktów) Aktywny udział w pozostałych seminariach; uwaga, nie wystarczy zadać dowolnego pytania, przerywanie prelegentowi nie będzie premiowane za aktywność :-(.

Zaliczenie i punkty za całe zadanie przysługuje tylko osobom, które zaliczą część właściwą, tzn. wygłoszą referat. Prezentacja powinna trwać około 15 minut i przedstawiać jakieś szczegóły techniczne omawianego systemu, nie tylko wymienienie własności i pokazanie "screen-shotów". W miarę możliwości proszę używać przykładów, schematów, rysunków, itp. Mile widziane będą prezentacje on-line, z uruchamianiem na bieżąco jakichś programów (samodzielnie napisanych, albo skądś wziętych). Nie trzeba tworzyć wszystkiego samemu, można wykorzystać materiały znalezione w Internecie. Jednak w tym wypadku trzeba dobrze zrozumieć prezentowane zagadnienia. Wybrany temat prezentacji powinien być możliwie wąski i szczegółowy, ale dający się przedstawić w sposób zrozumiały dla grupy. Możliwe jest bardzo szerokie spektrum zagadnień - wszystko co dotyczy systemów operacyjnych i systemów komputerowych, ale nie jest tematem wykładu. Sugerowane bloki zagadnień na seminarium (należy szukać jakiegoś tematu, który mieści się w podanym zakresie): tematy


Program laboratorium

nrtemat ćwiczeniaopismat.pomocnicze
1 System Unix, interpreter poleceń, skrypty zadanie opis zbiór linków do materiałów nt. Bourne shella i basha
2 Narzędzia systemowe i skrypty Uniksa zadanie PDF samouczek shella uniksowego
3 Tworzenie i operacje na procesach, sygnały zadanie
4 Śledzenie i analiza wykonujących się procesów opis
5 Programowanie procesów - komunikacja przez potoki opis
6 Programowanie procesów - komunikacja przez pamięć wspólną opis
7 Wprowadzenie do wątków - programy producentów i konsumentów opis


Wyniki

Tutaj można uzyskać wyniki haszówek. Pisownia imion i nazwisk dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona proszę wprowadzać połączone podkreślnikiem (Jan_Tomasz). Numery indeksu sześciocyfrowe.

Imię: Nazwisko:
Numer indeksu:


Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Seminarium | Laboratorium | Wyniki
Licznik odwiedzin strony od 24 maja 2009: licznik
Aktualizacja: Thursday, 01-Feb-2018 09:41:19 CET   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!