Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Wyniki
logo

Systemy Czasu Rzeczywistego i Sieci Komputerowe - 2017/2018
Wydział Mechaniczny - Automatyka i RobotykaUwaga - wyniki kolokwium:
2017-12-11 --- wyniki z kolokwium z dnia 11 grudnia można sprawdzić w formularzu: Wyniki.

Uwaga - ostateczne wyniki z haszówek:
2017-12-07 --- wystawiłem ostateczne wyniki z haszówek obliczone zgodnie z podanymi zasadami. Pozytywna wartość w polu "Ocena" oznacza propozycję zwolnienia z kolokwium. Wartość zero w polu "Ocena" oznacza obowiązek pisania kolokwium w dniu 11 grudnia w terminie wykładu.
Więcej informacji w sekcji: Kolokwium.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Te notatki mają ułatwić studiowanie literatury, poszukiwanie materiałów, itp. Odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura

Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.

nr temat wykładu slajdy wersja
aplikacji
Haszowki
1 Systemy komputerowe i systemy operacyjne: struktura, działanie, funkcje, i mechanizmy. PDF 1.0.8
2 Procesy i wątki: komunikacja i synchronizacja. PDF 1.0.8, 1.0.9
3 Urządzenia i mechanizmy pomiaru czasu: zegary, timery, błędy pomiaru czasu. PDF 1.0.8
4 Szeregowanie zadań: typy i algorytmy szeregowania, priorytety, wywłaszczanie. PDF 1.0.8, 1.0.9
5 Systemy czasu rzeczywistego: definicje, wymagania, podstawowe mechanizmy. PDF 1.0.8, 1.0.9
6 Niezawodność i odporność na błędy systemów czasu rzeczywistego PDF 1.0.8, 1.0.10
7 Sieci komputerowe: modele komunikacji, adresowanie, routing, zagrożenia. PDF 1.0.8, 1.0.10
8 Zagadnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.
9 Przemysłowe sieci komputerowe. PDF 1.0.8, 1.0.10
10 Kolokwium zaliczeniowe. ---


Literatura

Podstawowa:

Uzupełniająca:

Materiały internetowe:


Zaliczenie wykładu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: (1) pozytywne zaliczenie projektu, i (2) pomyślne napisanie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena z wykładu wpisana do indeksu będzie średnią ważoną z projektu (waga 40%) i kolokwium (waga 60%) zaokrąglona do najbliższej oceny połówkowej.

Kolokwium

Kolokwium odbędzie się pod koniec semestru w terminie uzgodnionym na wykładzie.
Na kolokwium obowiązuje materiał z wykładu.
Kolokwium będzie miało formę podobną jak haszówki na wykładach, i pytania będą również podobne.

Haszówki

Na wykładach będą się odbywały 10-minutowe pisemne testy tzw. „haszówki” obejmujące materiał z bieżącego wykładu. Udział w tych testach jest nieobowiązkowy, lecz uzyskanie dobrego wyniku z haszówek i terminowe przysłanie wykładowcy prawidłowo zakodowanego wyniku (patrz instrukcja poniżej) daje prawo do zwolnienia z kolokwium zgodnie z poniższą tabelą. Wynik łączny haszówek będzie obliczony jako średnia wyników z pominięciem najwyższego i najniższego zapracowanego wyniku (wynik 0 za nieobecność nigdy nie jest pomijany).

punkty [%] 86.6673.3360.0046.6633.33
ocena 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

Na haszówkach nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani urządzeń elektronicznych. Nie ma usprawiedliwień ani odrabiania w razie nieobecności.

Haszówki można pisać w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą aplikacji na system Android. Proponowany wzór formularza na którym można pisać i oddawać wersję papierową: form_hash16.pdf

Wersja papierowa - wysyłanie wyników haszówek emailem

Poza oddaniem pisemnej pracy po haszówce, swoje odpowiedzi z haszówek należy zakodować w ciąg cyfr heksadecymalnych, oraz wysłać prowadzącemu e-mailem. Proszę stosować się do następujących zasad, aby wynik haszówki mógł być przyjęty i uznany:
 1. Wynik musi być przysłany w ciągu tygodnia (165 godzin) po haszówce.
 2. E-maile z odpowiedziami należy wysyłać wyłącznie z konta studenckiego PWr.
  Maile wysłane z innego konta (np. gmail) z ustawionym adresem nadawcy @student.pwr.edu.pl nie są akceptowane.
 3. Nagłówek maila (Subject, Temat) powinien mieć treść: [wynik_testu]
  (nic więcej ani mniej, uwaga na nawiasy kwadratowe i podkreślnik).
 4. W treści maila powinna być tylko jedna linijka tekstowa odpowiedzi postaci:
  przedmiot=scrsk,test=NNN,rzad=N1,miejsce=N2,grupa=X,odp=XXX...
  
  gdzie NNN jest nazwą (kodem) haszówki podaną przez prowadzącego (np. h1, itp.), N1 i N2 są numerami rzędu i miejsca zajmowanego w czasie testu (uwaga pisownia: rzad bez ogonka), X jest obliczonym numerem grupy (pojedyncza cyfra heksadecymalna), a XXX... jest ciągiem heksadecymalnych cyfr zakodowanej odpowiedzi, zgodnych z pracą oddaną prowadzącemu.
 5. Wewnątrz wiersza odpowiedzi nie może być żadnych odstępów, ani żadnych dodatkowych znaków, poza podanymi powyżej. Odstępy na początku i na końcu wiersza są tolerowane.
 6. W jednym mailu można przysłać tylko jeden wynik testu.

Tak wysłane wyniki będą przetwarzane kilka razy w ciągu tygodnia po teście, i udostępniane przez formularz w sekcji Wyniki.

W przypadku wysłania niepoprawnego maila z odpowiedzią, która nie została zaakceptowana, można wysłać ponownie odpowiedź we właściwej formie. Jeśli to nie pomaga, i wyniku nadal nie ma, lub jest źle obliczony, proszę o zgłoszenie się na konsultacje.

W przypadku wysłania maila poprawnego formalnie, ale z błędnie wpisaną odpowiedzią, dla której wynik obliczył się i jest widoczny w formularzu wyników, skorygowanie tej sytuacji bezwzględnie wymaga osobistego kontaktu na konsultacjach.

Brak poprawnie przysłanej mailem odpowiedzi, odpowiedź przysłana w niepoprawnym formacie, lub niezgodna z odpowiedziami na oddanej pracy pisemnej są podstawą do nieuznania wyniku haszówki!

Wersja elektroniczna - wysyłanie wyników haszówek smartfonem

Istnieje możliwość pisania haszówek na telefonie Androidowym, zamiast na kartce papieru. Telefon wysyła odpowiedzi na serwer w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie trzeba ani nic pisać na papierze, kodować odpowiedzi, ani wysyłać potem odpowiedzi e-mailem. W czasie pisania testu można wracać do poprzednich pytań i ponownie na nie odpowiadać. Drugi raz wysłana odpowiedź na dane pytanie nadpisuje wcześniejszą. Aplikacja zapisuje jednocześnie cały przebieg testu w pliku na telefonie, który może być wykorzystany w przypadku zerwania połączenia z Internetem, lub innej awarii smartfona.

Wyniki haszówek przesłane przez aplikację obliczane są jednorazowo bezpośrednio po teście, i udostępniane na tej stronie przez formularz w sekcji Wyniki.

Pisanie testów na telefonie jest alternatywą pisania na papierze i obowiązują te same zasady:

 1. Test można pisać wyłącznie osobiście, w sali wykładowej, w czasie normalnego wyświetlania testu.
 2. Nie można korzystać z żadnych materiałów źródłowych, notatek, materiałów z Internetu, itp.

Do pisania testów na telefonie potrzebny jest smartfon z systemem Android w wersji wymaganej przez aplikację (>= 4.0) z dobrej jakości połączeniem z Internetem. Należy zainstalować wersję aplikacji właściwą dla danego testu, oraz wpisać w aplikacji swoje dane, nazwę przedmiotu, kod testu, i adres serwera testu (te dane podaje prowadzący).

Aplikację można pobrać z poniższego linka:
Aplikacja Android do pisania haszowek - wersja 1.0.8
Aplikacja Android do pisania haszowek - wersja 1.0.10

Dla wypróbowania aplikacji można wykorzystać poniższy test próbny. Z danymi tego testu można wystartować aplikację oraz odpowiadać na dowolne pytania (które trzeba sobie samemu wymyśleć PDF). Odpowiedzi są wysyłane na serwer ale do niczego się nie liczą.
PDF

UWAGA: powyższa aplikacja smartfonowa przydaje się nie tylko do pisania testu i wysyłania wyników przez Internet. Można ją również wykorzystać do obliczenia numeru grupy testu pisanego na kartce i wysyłanego e-mailem. Warto to zrobić, ponieważ pomyłka przy ręcznym obliczaniu numeru grupy praktycznie dyskwalifikuje napisany test.

Aplikacja Android - szczegółowe instrukcje i procedury awaryjne


Wyniki

Wyniki haszówek są obliczane codziennie na podstawie przysłanych emailem odpowiedzi. Można je następnie otrzymać za pomocą poniższego formularza. Pisownia imion i nazwisk dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona proszę wprowadzać połączone podkreślnikiem (Jan_Tomasz). Numery indeksu sześciocyfrowe.

Imię: Nazwisko:
Numer indeksu:

Zauważone błędy albo niezgodności w dostępnych tu wynikach można zgłaszać prowadzącemu mailem, jednak istotne problemy będzie można rozwiązać jedynie w ramach konsultacji.


Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Wyniki
Licznik odwiedzin strony od 30 października 2012: licznik
Aktualizacja: Thursday, 28-Dec-2017 10:35:18 CET   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!