Poniższe ćwiczenia proszę uruchomić i przetestować przynajmniej na Solarisie i Linuksie, i w raporcie proszę podać gdzie zostały przetestowane.

W przypadku operacji na nazwach plików warto sprawdzić działanie na plikach o podejrzanych nazwach, np. takich zawierających spacje.

 1. (a) Napisz skrypt, który dla pliku zadanego jako argument wywołania sprawdzi, czy istnieje jego stara wersja, czyli plik o tej samej nazwie, z dodanym znakiem tyldy (~), i jeśli tak, to zmieni końcówkę jego nazwy na .old (np. plik.txt~ na plik.old).

  Użyj basename do uzyskiwania podstawowej nazwy pliku i test do sprawdzania, czy istnieje dany plik. Załóż, że końcówka nazwy pliku (rozszerzenie) to .txt wtedy dla plików z innymi końcówkami operacja zamieni tylko tyldę na .old.

  (b) Zmodyfikuj napisany skrypt tak, aby wykonywał tę samą operację w pętli, dla wszystkich argumentów wywołania. Dodatkowo skrypt powinien wyświetlić komunikat, gdy nie istnieje plik o zadanej nazwie (podstawowy, bez ~), natomiast pomijać ewentualnie zadane pliki, których nazwa kończy się na ~ (wskazówka: użyj expr do porównania).

  Napisz pętlę w dwóch wariantach: z instrukcją for oraz z instrukcją while i shift. Która wersja wydaje Ci się lepsza?

 2. (a) Napisz skrypt wybierz, który w pętli, dla wszystkich argumentów wywołania, odpyta użytkownika o każdy argument, i dla argumentów zaakceptowanych przez użytkownika (odpowiedź T lub Y), wyświetli dany argument na wyjściu, natomiast dla argumentów odrzuconych przez użytkownika, nic nie wyśle na wyjście.

  Odpowiedzi użytkownika można czytać poleceniami read lub line. Uważaj by skrypt komunikował się z użytkownikiem poza strumieniami stdin/stdout, aby umożliwić działanie skryptu w potoku poleceń, jak w przykładzie zawartym w PDF-ie z wykładu. Aby to osiągnąć polecenia echo, read, i line muszą mieć skierowania z/do /dev/tty. Alternatywnie można przekierować stdin/stdout na stderr.

  (b) Zmodyfikuj skrypt wybierz, aby zamiast z listy argumentów pobierał listę elementów z wejścia (po jednym elemencie z wiersza). Pętla powinna być sterowana wynikiem działania plecenia read, które zgłasza błąd po napotkaniu EOF.

  Sprawdź działanie skryptu na liście plików generowanej poleceniem ls -1.

  Ostateczna wersja skryptu powinna działać na liście argumentów o ile została podana ($# > 1), a w przeciwnym wypadku na standardowym wejściu.

 3. Napisz skrypt, który zamieni i wyświetli na wyjściu kolejno wszystkie swoje argumenty wywołania, traktowane jako nazwy plików, po zamianie ich na absolutne ścieżki do plików. Argumentami mogą być dowolne nazwy lub ścieżki do plików, względne lub bezwzględne, mogą też zawierać znaki specjalne *,?,[].

  Rozważ najprostsze możliwe rozwiązanie, po czym sprawdź, czy nie rozwija ono listy argumentów, tzn. czy wynikowa lista plików nie jest dłuższa w przypadku obecności gwiazdki w argumencie.

  Spróbuj obmyśleć rozwiązanie lepsze, czyli takie, które nie rozwija nazw plików.