A A A
 flash maly  FLASH ROBOTICS GROUP
http://www.flash.iiar.pwr.edu.pl
 REMEDI LOGO medium ReMote Medical Diagnostician
http://www.remedi-project.eu/
 REMEDI LOGO medium Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych
http://www.robrex.ipipan.eu/
   

 Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Zakładzie zostały wyznaczone przez prof. J. Jaronia. Obejmują one: cybernetykę i teorię systemów oraz robotykę. Efektami badań są prace teoretyczne i osiągnięcia konstrukcyjno-techniczne.


1. Cybernetyka i teoria systemów
Badania w tej dziedzinie doprowadziły do uzyskania nowych wyników teoretycznych w zakresie ogólnej teorii systemów, teorii modelowania, logicznych podstaw teorii wnioskowania indukcyjnego i reprezentacji wiedzy, geometrycznej teorii układów nieliniowych, teorii sprzężenia zwrotnego, adaptacyjnych układów sterowania. Zostały one przedstawione w rozprawie habilitacyjnej, rozprawach doktorskich, artykułach i referatach konferencyjnych.

2. Robotyka
Badania w dziedzinie robotyki są prowadzone w Zakładzie od ponad dziesięciolecia. Zgodnie ze współczesną definicją robotyki jako nauki o inteligentnym wykorzystaniu percepcji do działania, obejmują one: sterowanie, percepcję i inteligencję robotów.

- Sterowanie robotów
Badania koncentrują się na zagadnieniach modelowania kinematyki i dynamiki, algorytmach sterowania i algorytmach planowania ruchu robotów manipulacyjnych i mobilnych. Do osiągnięć Zakładu w tej dziedzinie należy stworzenie nowych narzędzi do modelowania osobliwości kinematycznych robotów, zaproponowanie nowych algorytmów sterowania manipulatorów i robotów mobilnych oraz opracowanie nowych metod planowania ruchu układów nieholonomicznych. Tematem aktualnie realizowanych badań są manipulatory mobilne.
Wyniki zostały zawarte w rozprawie habilitacyjnej, monografii Manipulatory i roboty mobilne, rozprawach doktorskich oraz artykułach i referatach konferencyjnych. W Zakładzie została opracowana prototypowa w skali krajowej konstrukcja robota mobilnego Ulisses, dwie implementacje sterowników mikroprocesorowych do manipulatorów przemysłowych typu ASEA IRb oraz eksperymentalny robot manipulacyjny Żwawy przeznaczony do badania algorytmów sterowania.

- Percepcja robotów
Prace badawcze dotyczą systemów do akwizycji i przetwarzania danych sensorycznych w celu rozpoznawania otoczenia robotów manipulacyjnych oraz lokalizacji i nawigacji robotów mobilnych. Szczególnie wiele uwagi poświęca się układom wizyjnym, sensorom ultradźwiękowym oraz dalmierzom laserowym. Do osiągnięć Zakładu należy opracowanie nowych metod i algorytmów lokalizacji i nawigacji, implementacje programowe i sprzętowe algorytmów przetwarzania obrazów, modularny system stereowizyjny, wielosonarowy system ultradźwiękowy, system analizy sceny robota mobilnego wykorzystujący dalmierz laserowy. W Zakładzie został opracowany system robotyczny do wspomagania ultrasonograficznych badań medycznych. Wyniki o charakterze teoretycznym zostały przedstawione w rozprawach doktorskich, artykułach i referatach konferencyjnych. Niektóre z rozwiązań konstrukcyjnych stały się przedmiotem patentów.

- Inteligencja robotów
Rozwijaną w Zakładzie dziedziną badań jest modelowanie i planowanie działań robotów inteligentnych oraz inteligentnych układów robotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych gniazd roboczych i elastycznych systemów produkcyjnych. Podstawowe narzędzia i metody badawcze stosowane w tej dziedzinie wywodzą się ze sztucznej inteligencji i inteligencji obliczeniowej, teorii sieci Petriego, teorii algorytmów. Wyniki prac teoretycznych zostały przedstawione w rozprawie habilitacyjnej, rozprawach doktorskich, monografii Intelligent Robotic Systems, artykułach naukowych i referatach konferencyjnych. Do efektów prac aplikacyjnych prowadzonych w Zakładzie należy opracowanie systemu oprogramowania typu CAD/CAM o nazwie ICARS, przeznaczonego do planowania produkcji.
Badania naukowe prowadzone w Zakładzie są obecnie wykonywane w ramach grantów statutowych i własnych oraz grantów indywidualnych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych. Duże znaczenie ma dla tych badań współpraca międzynarodowa obejmująca takie ośrodki jak:
University of Twente, Enschede, Holandia,
Johannes Kepler Universitat, Linz, Austria,
Carleton University, Ottawa, Kanada,
Technische Universitat Braunschweig, Braunschweig, Niemcy,
Ecole National Superieure des Mines de Paris, Fontainebleau, Francja,
Federal Polytechnique Institute de Lausanne, Lozanna, Szwajcaria.

Dodatkowym efektem badań naukowych był formalny rozwój kadry akademickiej Zakładu, znajdujący wyraz w stopniach i tytułach naukowych. W ostatnich dziesięciu latach w Zakładzie zostało zakończonych 9 przewodów doktorskich, dwaj pracownicy Zakładu uzyskali stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł profesora.