A A A

 (nr 98 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 13 czerwca 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: mgr Wojciech Domski

Temat: Metoda siły pozornej w sterowaniu manipulatorami mobilnymi na platformach sterowanych poślizgowo

Seminarium zamykające przewód doktorski