A A A

 (nr 103 wg kalendarza katedralnego)

Termin i miejsce: 12 grudnia 2019, godz. 11:15, s. 208 C-3


Prelegent: dr inż. Bogdan Kreczmer

Temat: Wyznaczenie kierunku przylotu sygnału ultradźwiękowego z wykorzystaniem metody pośredniej detekcji fazy

Opracowana wcześniej metoda wyznaczania kąta azymutu kierunku przylotu sygnału ultradźwiękowego pozwoliła na realizację konstrukcji sonaru dla przypadku 2D (estymacja odległości i kąta azymutu). Metoda ta został rozszerzona na przypadek 3D (estymacja odległości, kąta azymutu i elewacji). Omówienie tego rozszerzenia będzie podstawową treścią prezentacji. Jako wstęp zaprezentowane zostaną przykłady innych tego typu rozwiązań. W końcowej części zostanie omówiony problem interferencji ech oraz wpływ tego zjawiska na wyniki pomiarów. Dla zobrazowania tych efektów przedstawione zostaną wyniki symulacji oraz eksperymentów z rzeczywistym sonarem.