Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Wyniki | Laboratorium
logo

SCR Systemy Operacyjne - 2021/2022
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Automatyka i RobotykaWYNIKI KOLOKWIUM:
2022-02-04 --- opublikowałem w formularzu wyników wyniki punktowe kolokwium.
Progi do zaliczenia na poszczególne oceny takie same jak dla ostatecznych wyników haszówek.

WYNIKI HASZÓWEK:
2022-01-29 --- opublikowałem w formularzu wyników ostateczne wyniki haszówek i zwolnienia z kolokwium.
Osoby, które w ostatniej kolumnie mają znak + mają prawo do zwolnienia z kolokwium z oceną w poprzednim polu.
Brak oceny pozytywnej i znaku + oznacza obowiązek pisania kolokwium.
Dokładnie te same wyniki (bez znaku +) powinny być dostępne przez eportal.
Więcej informacji przekażę przez Edukację.

KOLOKWIUM KOŃCOWE:
2022-01-21 --- Zgodnie z ustaleniami na wykładzie w dniu 20 stycznia, kolokwium zaliczeniowe (końcowe) zostało zaplanowane na dzień 3 lutego 2022 w terminie wykładu.


Tematy i materiały do wykładów

W tym miejscu dla ułatwienia pracy i wygody studentów wykładowca udostępni przygotowane przez siebie materiały wykorzystywane na wykładzie. Celem ich udostępnienia jest wyłącznie uniknięcie konieczności robienie odręcznych notatek na wykładach. To nie jest internetowy podręcznik do samodzielnego studiowania!! Dodatkowe odnośniki do materiałów źródłowych znajdują się w sekcji Literatura.
Materiały udostępnione za pomocą poniższej tabelki objęte są prawami autorskimi. Można je wykorzystywać wyłącznie do własnych prywatnych celów, i nie wolno ich w żaden sposób rozpowszechniać, na przykład przez umieszczenie na ogólnie dostępnych stronach internetowych, ani w żaden inny sposób.
nr temat wykładu slajdy sta
tys
tyki
1 Rola, funkcje i mechanizmy systemów operacyjnych. Przykładowe systemy operacyjne. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. PDF PNG
2 Model procesu Unix/POSIX: tworzenie, stany, zarządzanie, sygnały. PDF
3 Komunikacja między procesami: potoki, pamięć wspólna, semafory. PDF
4 Wątki: programowanie z użyciem wątków, wątki użytkownika i wątki jądra, standard POSIX wątków Pthread. PDF
5 Mechanizmy współbieżności: synchronizacja wątków, mutexy, blokady zapisu i odczytu, zmienne warunkowe. Bariery. PDF
6 Zakleszczenia: definicje, metody zapobiegania oraz usuwania. PDF
7 Szeregowanie: podstawowe pojęcia i algorytmy szeregowania, szeregowanie zadań obliczeniowych i interakcyjnych, strategie złożone. PDF
8 Pomiar czasu: zegary i timery, funkcje czasu, błędy pomiaru czasu. PDF
9 Pamięć: organizacja, zarządzanie, ochrona. Liniowa alokacja pamięci. Alokacja stronicowana. Tablice stron. Pamięć wirtualna: algorytmy wymiany stron, zbiory robocze, wymiatanie, szamotanie. PDF
10 Systemy wejścia/wyjścia: obsługa urządzeń zewnętrznych, funkcje I/O, bezpośredni dostęp do pamięci, buforowanie. Macierze RAID. PDF
11 Systemy plików: rodzaje i organizacja plików, katalogi, prawa dostępu, działanie systemu plików, przykłady. PDF
12 Maszyny wirtualne. PDF
13 Wprowadzenie do kryptografii. Szyfrowanie symetryczne, asymetryczne i system klucza publicznego. Skróty kryptograficzne i podpisy cyfrowe. Infrastruktura klucza publicznego. PDF
14 Zagadnienia bezpieczeństwa. Zagrożenia. Systemy zabezpieczeń. PDF
15 Sieci komputerowe. Architektura stosu protokołów. Protokoły TCP/IP. Przetwarzanie rozproszone. Zdalne wywoływanie procedur. Sieciowe i rozproszone systemy operacyjne. Klastry. Migracja procesów. PDF

Literatura

Podręczniki:
Literatura uzupełniająca:
Materiały internetowe:
Kursy systemów operacyjnych o podobnym programie:

Zaliczenie wykładu

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: (1) pozytywne zaliczenie laboratorium, i (2) pomyślne napisanie kolokwium zaliczeniowego, które odbędzie się pod koniec semestru.
Ocena z wykładu wpisana do indeksu będzie średnią ważoną: oceny z laboratorium (waga 0.6), i oceny z kolokwium (waga 0.4), zaokrągloną do najbliższej oceny połówkowej.

Kolokwium

Termin i forma kolokwium zaliczeniowego zostaną uzgodnione pod koniec semestru.

„Haszówki”

Na wszystkich wykładach będą się odbywały 10-minutowe testy tzw. „haszówki” obejmujące materiał z bieżącego wykładu. Uzyskanie pozytywnego sumarycznego wyniku z wszystkich haszówek daje prawo do zwolnienia z kolokwium zgodnie z poniższą tabelą.
Wynik łączny z haszówek będzie obliczony z pominięciem najwyższego i najniższego (procentowo) zapracowanego wyniku.
Wynik 0 za nienapisaną haszówkę nigdy nie jest pomijany.
Na haszówkach obowiązują punkty ujemne.
Oceny zaliczenia kolokwium na podstawie punktacji z haszówek:
punkty [%] 90 80 7060 50
ocena 5.04.54.03.53.0

Na haszówkach nie można korzystać z żadnych pomocy, książek, notatek ani urządzeń elektronicznych. Nie ma usprawiedliwień ani odrabiania w razie nieobecności.
Haszówki można pisać do wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej, za pomocą aplikacji na telefon z systemem Android. Nie jest dopuszczalne pisanie jednocześnie na papierze i telefonie.
Uwaga:
W przypadku zmiany w trakcie trwania semestru formy zajęć na zdalną, haszówki będą przeprowadzane zdalnie przez system eportal.pwr.edu.pl. Proszę sprawdzić poprawność swojego hasła i dostęp do konta w tym systemie.

Wersja papierowa - wysyłanie wyników haszówek przez stronę WWW

Wzór formularza na którym można pisać i oddawać wersję papierową: PDF

Dodatkowo warunkiem niezbędnym do zwolnienia z kolokwium jest poprawne wprowadzenie pełnej treści wypełnionego formularza odpowiedzi w ciągu dwóch dni (48 godzin po haszówce) na stronie: SENDHASH
Formularz wymaga zalogowania się danymi używanymi do logowania się do serwerów diablo/panamint.
Tak wysłane wyniki będą przetwarzane codziennie rano (około godziny 5:45) i udostępniane przez formularz w sekcji Wyniki.

W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza z odpowiedzią, która nie została zaakceptowana, można wysłać ponownie odpowiedź we właściwej formie. Jeśli to nie pomaga, i wyniku nadal nie ma, lub jest źle obliczony, proszę o zgłoszenie się na konsultacje.

W przypadku wysłania wyniku poprawnego formalnie, ale z błędnie wpisaną odpowiedzią, dla której wynik obliczył się i jest widoczny w formularzu wyników, skorygowanie tej sytuacji bezwzględnie wymaga osobistego kontaktu na konsultacjach.

Brak poprawnie wypełnionej w terminie odpowiedzi, odpowiedź przysłana w niepoprawnym formacie, lub niezgodna z odpowiedziami na oddanej pracy pisemnej są podstawą do nieuznania wyniku haszówki!

Wersja elektroniczna - wysyłanie wyników haszówek smartfonem

Istnieje możliwość pisania haszówek na telefonie Androidowym, zamiast na kartce papieru. Telefon wysyła odpowiedzi na serwer w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie trzeba nic pisać na papierze, kodować, ani wysyłać potem odpowiedzi. W czasie pisania testu można wracać do poprzednich pytań i ponownie na nie odpowiadać. Drugi raz wysłana odpowiedź na dane pytanie nadpisuje wcześniejszą. Aplikacja zapisuje jednocześnie cały przebieg testu w zaszyfrowanym pliku na telefonie, który może być wykorzystany w przypadku zerwania połączenia z Internetem, lub innej awarii smartfona.

Wyniki haszówek przesłane przez aplikację obliczane są jednorazowo bezpośrednio po teście, i udostępniane na tej stronie przez formularz w sekcji Wyniki.

Pisanie testów na telefonie jest alternatywą pisania na papierze i obowiązują te same zasady:
  1. Test można pisać wyłącznie osobiście, w sali wykładowej, w czasie normalnego wyświetlania testu.
  2. Nie można korzystać z żadnych materiałów źródłowych, notatek, materiałów z Internetu, itp.
Do pisania testów na telefonie potrzebny jest smartfon z systemem Android w wersji wymaganej przez aplikację (>= 4.0) z dobrej jakości połączeniem z Internetem. Należy zainstalować wersję aplikacji właściwą dla danego testu, oraz wpisać w aplikacji swoje dane, nazwę przedmiotu, kod testu, i adres serwera testu (te dane podaje prowadzący).

Aplikację można pobrać z poniższego linka:
Aplikacja Android do pisania haszowek - Haszowki wersja 1.0.16a

Dla wypróbowania aplikacji można wykorzystać następujący test próbny: PDF. Z danymi tego testu można wystartować aplikację oraz odpowiadać na dowolne pytania. Odpowiedzi są wysyłane przez Internet na serwer testów ale do niczego się nie liczą.

UWAGA: powyższa aplikacja smartfonowa przydaje się nie tylko do pisania testu i wysyłania wyników przez Internet. Można ją również wykorzystać do obliczenia numeru grupy testu pisanego na kartce i wysyłanego ręcznie. Warto to zrobić, ponieważ pomyłka przy ręcznym obliczaniu numeru grupy praktycznie dyskwalifikuje napisany test.

Aplikacja Android - szczegółowe instrukcje i procedury awaryjne

Elektronika jest zawodna, lecz pisanie testu na telefonie jest procedurą sprawdzoną i bezpieczną, pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad.

Wyniki

Tutaj można uzyskać wyniki haszówek.
W przypadku, gdyby eportal obliczał te wyniki inaczej niż określają to podane na tej stronie zasady, obowiązują zasady, i wyniki otrzymywane za pomocą poniższego formularza.
Pisownia imion i nazwisk dokładnie jak w systemie Edukacja. Podwójne imiona proszę wprowadzać połączone podkreślnikiem (Jan_Tomasz). Numery indeksu sześciocyfrowe.

Imię/Imiona:
Nazwisko: Oblicz modulo 16:
Numer indeksu:

Zauważone błędy albo niezgodności w dostępnych tu wynikach można zgłaszać prowadzącemu mailem, jednak istotne problemy będzie można rozwiązać jedynie w ramach konsultacji.


Program laboratorium

nrtemat ćwiczeniaopismat.pomocnicze
1 System Unix, praca z interpreterem poleceń, praca z edytorem zadanie
Praca w środowisku sieciowym i okienkowym, praca z edytorem tekstu zadanie
2 Narzędzia systemowe i skrypty Uniksa zadanie PDF samouczek shella uniksowego
3 Tworzenie i operacje na procesach: sygnały, ograniczenia zasobów, priorytety zadanie
4 Śledzenie wykonujących się procesów zadanie
5 Śledzenie wykonujących się procesów (ciąg dalszy) zadanie
6 Programowanie procesów - komunikacja przez potoki zadanie
7 Programowanie procesów - komunikacja przez pamięć wspólną zadanie
8 Programowanie wątków - podstawowe mechanizmy zadanie archiwum ZIP programy do wykorzystania
9 Synchronizacja wątków i tworzenie programów równoległych opis archiwum TAR.XZ programy do wykorzystania
10 Programowanie wątków - komunikacja i synchronizacja opis
11 Algorytmy szeregowania zadań opis archiwum RAR program linefeeder

Wykładowca | Wykłady | Literatura | Zaliczenie | Kolokwium | Haszówki | Wyniki | Laboratorium
Licznik odwiedzin strony od 24 maja 2009: licznik
Aktualizacja: 2022-02-04 17:28:22   Valid XHTML 1.0 Transitional! Valid CSS!